Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

PlotterCompany THE SHOP : de bepaler van deze algemene voorwaarden.

De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PlotterCompany THE SHOP en de klant waarop PlotterCompany THE SHOP deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met PlotterCompany THE SHOP, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Over de producten:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door PlotterCompany THE SHOP in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Over de bestelling:

PlotterCompany THE SHOP levert pas uit na ontvangst van betaling, tenzij voor een rembourszending is gekozen. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt PlotterCompany THE SHOP zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Over het retourneren van zendingen/producten:

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van PlotterCompany THE SHOP over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.

Over de levering:

PlotterCompany THE SHOP doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

Indien PlotterCompany THE SHOP een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant PlotterCompany THE SHOP schriftelijk ingebreke te stellen.

De bestellingen worden verstuurd met Postnl. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.

Over het versturen:

PlotterCompany THE SHOP draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is PlotterCompany THE SHOP gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Over de garantie:

PlotterCompany THE SHOP garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door PlotterCompany THE SHOP op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is PlotterCompany THE SHOP eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door PlotterCompany THE SHOP overgenomen.

Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van PlotterCompany THE SHOP te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.

In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist PlotterCompany THE SHOP of het artikel vervangen wordt.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. PlotterCompany THE SHOP is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

PlotterCompany THE SHOP is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door PlotterCompany THE SHOP geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van PlotterCompany THE SHOP. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van PlotterCompany THE SHOP.

Over terugbetalingen:

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door PlotterCompany THE SHOP gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Over Privacy:

Privacy en bescherming van persoonlijke gegevens

U heeft altijd een recht op gratis informatie, correctie, blokkering en evt. verwijdering van uw opgeslagen gegevens. Neem per e-mail contact op met info@plottercompanytheshop.nl of stuur ons uw verzoek per post.

Wij geven uw persoonlijke gegevens inclusief uw adres en uw e-mailadres niet aan derden door. Hiervan uitgezonderd zijn onze toeleveranciers die deze gegevens nodig hebben voor de afwikkeling van uw bestelling. In deze gevallen beperkt de omvang van de doorgegeven gegevens zich echter tot op het noodzakelijke minimum.

Privacyverklaring.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van uw bestelling en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor verwerking van uw bestelling. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Facebook

Op deze site is een knop opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerk Facebook. Deze knop is gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook (die regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws over onze artikelen, afwijkende openingstijden en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies.

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan PlotterCompany THE SHOP geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.