Ruilen & retourneren

Mocht u om wat voor reden dan ook (een gedeelte van) uw bestelling willen ruilen of retourneren, mail dan allereerst naar info@plottercompanytheshop.nl om je retourzending kenbaar te maken.

Zonder het kenbaar maken van je retourzending zullen wij uw zending niet accepteren.
 

Lees hieronder alles over het ruilen cq retourneren van uw bestelling.

Ontbindingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. De ontbindingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het ontbindingsrecht uit te oefenen, moet u ons, PlotterCompany THE SHOP, Haagdijk 261, 4811 TS, Breda, telefoonnr 076-5146907, email info@plottercompanytheshop.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor ontbinding, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website (info@plottercompanytheshop.nl). Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de ontbindingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het ontbindingsrecht te verzenden voordat de ontbindingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de ontbinding

Als u de overeenkomst ontbindt, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet lager dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te ontbinden aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Uitsluiting herroepingsrecht:

  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping 


Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

– Aan: [ naam ondernemer] 
[ geografisch adres ondernemer] 
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] 
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende 
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* 
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* 
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, 
herroept/herroepen* 

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] 

– [Naam consumenten(en)] 

– [Adres consument(en)] 

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.